вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
ОНОПРІЄНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Старший викладач

Кандидатка педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання

Освіта

Вища: спеціаліст з фізичного виховання, кваліфікація «учитель фізичної культури».

Професійна біографія

Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького (1998) р., за спеціальністю «фізична культура», присвоєно кваліфікацію «учитель фізичної культури», диплом спеціаліста: ЛПВС № 006104

Додаткові вміння та підвищення кваліфікації

Диплом масажиста (1997); листопад 2011 р. — присуджено науковий ступень кандидата педагогічних наук; вересень 2014 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичного виховання.

Наукова діяльність
 1. Онопрієнко О. М. Життєві потреби студентів [Текст] / О. М. Онопрієнко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. Вип. 88. – Черкаси, 2006. – С. 82–88.
 2. Онопрієнко О. М. Особистісно-формуюче значення народної спортивної гри у системі національно-патріотичного виховання студентської молоді [Текст] / О. М. Онопрієнко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 98. – Черкаси, 2007. – С. 78–84.
 3. Онопрієнко О. М. Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект [Текст] / О. М. Онопрієнко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету М. П. Тичини. – Умань : РВЦ «Софія», 2007. – Вип. 21. – С. 96–104.
 4. Онопрієнко О. М. Патріотичні напрями виховання у змісті позааудиторної діяльності майбутнього учителя фізичної культури [Текст] / О. М. Онопрієнко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 115. – Черкаси, 2007. – С. 79–84.
 5. Онопрієнко О. М. Аеробіка як ефективний засіб оздоровлення студентів-жінок [Текст] / О. М. Онопрієнко, І.А. Усатова, Л.І. Котегова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 142. – Черкаси, 2009. – С. 96–99.
 6. Онопрієнко О. М. Патріотичне виховання в системі позааудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / О. М. Онопрієнко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 160–164.
 7. Онопрієнко О. М. Українські народні рухливі ігри як важлива складова виховної системи [Текст] / О. Онопрієнко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Том ІІ. – Рівне, 2010. – С. 276–281.
 8. Онопрієнко О. М. Завдання, зміст та форми організації позааудиторної роботи з формування фізичної культури студентів [Текст] / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. Вип. 209. – Черкаси, 2011. – С. 83–87.
 9. Онопрієнко О. М. Особливості використання засобів української народної фізичної культури молоді в час дозвілля [Текст] / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. Вип. 3 (216). – Черкаси, 2012. – С. 85–89.
 10. Онопрієнко О. М. Організаційно-педагогічні умови формування фізичної культури студентів у позааудиторній роботі [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації / збірник наукових праць. – Випуск 13. – Вінниця, 2012. – С.72–77.
 11. Онопрієнко О. М. Система патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 3 (19). – С. 38 – 42.
 12. Онопрієнко О. М. Психологічні аспекти фізичного виховання [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації / збірник наукових праць. – Випуск 15. – Вінниця, 2013. – С. 582–586.
 13. Онопрієнко О. М. Статевовікові особливості фізичного стану та підготовленості студентів [Текст] / Ю. О. Петренко, Л. С. Фролова, В. О. Супрунович, О. М. Онопрієнко, В. В. Бабаенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. Вип. 2 (255). – Черкаси, 2013. – С. 83–88.
 14. Онопрієнко О.М. Стан сформованості показників патріотичного виховання у майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Випуск № 3. – Харків, 2014. – С. 48 – 53.
 15. Онопрієнко О. М. Засоби народної фізичної культури та теоретико-методичні основи їх педагогічної класифікації [Текст] / Науковий часопис Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) – К.: Вид-во НПУ імені Драгоманова, 2014. – Випуск 3К (45) 14. – С. 236 – 241.
 16. Онопрієнко О. М. Методика самостійних занять фізичними вправами студентів ВНЗ [Текст] / Науковий часопис Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) – К.: Вид-во НПУ імені Драгоманова, 2014. – Випуск 3К (44) 14. – С. 445 – 449.
 17. Биченко В. І., Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Шляхи підвищення мотивації студентів до фізичного самовдосконалення // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2015 – 684 с .
 18. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Биченко В. І. Нетрадиційні форми фізичної культури в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2015. – 388 с.
 19. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Мариненко С.І. Структура, зміст та форми заняття з фізичного виховання у ВНЗ [Текст] / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко, С.І. Мариненко // журнал «Науковий огляд» № 10 (20). – Київ, 2015. – 54 – 62 с.
 20. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Мариненко С.І. Теоретико- методологічний аналіз компетентісного підходу [Текст] / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко, С.І. Мариненко // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 лютого 2016 р. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. Ч.І. – 279 с.
 21. Онопрієнко О. М., Ведмедюк А.Д. Порівняльна характеристика сучасних програм фахових дисциплін майбутнього вчителя фізичної культури із вимогами компетентісного підходу [Текст] / О. М. Онопрієнко, Ведмедюк А.Д. // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 лютого 2016 р. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. Ч.ІІ. – 225 с.
 22. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Винник В.Д. Педагогічна діагностика рівнів сформованості базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури [Текст] О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко, В.Д. Винник // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Вип. № 14. – Черкаси, 2016. С. 104 – 111.
 23. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В. Педагогічні засади патріотичного виховання в сучасній освітній парадигмі вищої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст] Вип. 143 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка: гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – 380 с. (Серія педагогічні науки). С. 77 – 81.
 24. Онопрієнко О. М. Педагогічні умови формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури в процесі вивчення фахових дисциплін / О.М. Онопрієнко, О.В. Онопрієнко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.Г. Сущенко (гол. Ред.) та ін.] Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип 55 (108). С. 569-577.
 25. Онопрієнко О. М. Проблеми патріотичного виховання в сучасній освітній парадигмі підготовки фахівців фізичного виховання / О. М. Онопрієнко, О.В. Онопрієнко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXXIX, Том-2. Херсон, 2017 р. С. 84-88.
 26. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В. Педагогічне обґрунтування форм і змісту позааудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури в системі патріотичного виховання вищих навчальних закладів / О. М. Онопрієнко, О.В. Онопрієнко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXXXIV, Том-2. Херсон, 2018 р. С. 63-68.
 27. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Форми організації позааудиторної роботи з фізичної культури / О.В. Онопрієнко, О.М. Онопрієнко // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». – Випуск 18. – Том 2. Одесса, 2019 р. С. 188-191.
 28. Онопрієнко О. В. Формування фізичної культури студентів у позааудиторній роботі [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // Молодий вчений – 2020. – №2. С. 247-249.
Методичні матеріали
 1. Онопрієнко О. М. Організація і методика проведення занять фізичного виховання у вищих навчальних закладах зі студентами з відхиленнями у стані здоров’я [Текст] : навч.-метод. Посіб. / О. М. Онопрієнко – Черкаси : Видавничий центр ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2005. – 60 с.
 2. Онопрієнко О. М. Патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності засобами народної фізичної культури [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Онопрієнко. – Черкаси : Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 156 с.
 3. Онопрієнко О. М. Рухливі ігри, естафети і спортивні свята у ВНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Онопрієнко. – Черкаси : Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, – Черкаси, 2014. – 122 с.
 4. ВинникН. М., Онопрієнко О. М. Методи визначення морфофункціонального розвитку студентської молоді [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. М. Винник, О. М. Онопрієнко. – Черкаси, 2015. – 78 с.
 5. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М., Биченко В. І. Основи атлетизму та сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні: Навчально-методичний посібник / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко, В.І. Биченко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 122 с.
 6. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Загородній В. В. Організація і зміст навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів  у ВНЗ  :  Навч.-метод.  посіб. / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко, В.В. Загородній.   –  Черкаси  : ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 2016. – 64 с.
 7. Онопрієнко О. М. Організаційно-методичні засади самостійно-оздоровчих занять студентів у спеціальних медичних групах: методичні рекомендації / О. М. Онопрієнко. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 168 с.
 8. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Самостійні заняття з фізичного виховання для студентів спеціальних медичних груп: методичні вказівки [Електронний ресурс] / [упоряд. О. В. Онопрієнко, О.М. Онопрієнко]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 46 с.
 9. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В. Патріотичне виховання майбутніх учителів фізичної культури у позааудиторній діяльності: Монографія / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 188 с.
 10. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивчення фахових дисциплін: монографія. Черкаси : ЧДТУ, 2018. 272 с.
Події

Участь у конференції:

 Міжнародні конференції

 1. Онопрієнко О. М. Зміст та форми позааудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури в системі патріотичного виховання [Текст] / О. М. Онопрієнко // Методи і засоби забезпечення неперервності едукаційного процесу в закладах освіти : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 56–58.
 2. Онопрієнко О. М. Причини травматизму та їх профілактика під час занять з фізичного виховання у ВНЗ [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовпливˮ 23–25 листопада 2011 року. – К. : Інститут наукового прогнозування, 2011. – С. 62–64.
 3. Онопрієнко О. М. Прийоми самострахування під час занять з фізичного виховання у ВНЗ [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // матеріали ІІІ Міжнародної електронної  науково-практичної конференції  «Психологічні, педагогічні  і медико-біологічні аспекти фізичного виховання» 20-27 квітня 2012 р. – Одеса. – С. 161–163.
 4. Онопрієнко О. М. Теоретичні засади формування здорового способу життя [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ʺЗдоровий спосіб життя-здорова людина-здорове суспільствоʺ 5-6 квітня 2012 р. – Кіровоград. – С. 174– 176.
 5. Онопрієнко О. М. Значення засобів народної фізичної культури у процесі розвитку та виховання молоді [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Простір і час сучасної наукиˮ 19–21 квітня 2012 року. – К. : Інститут наукового прогнозування, 2012. – С. 75–77.
 6. Онопрієнко О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи [Текст] / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко // матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку» 23–25 травня 2013 року. – К. : Інститут наукового прогнозування, 2013. – С. 59–61.
 7. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В. Фізичне виховання в сім’ї як педагогічна проблема [Текст] / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко // матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Соціально-гуманітарні виклики 2015 року” 9 червня 2015 р. – Львів. – С. 104–108.
 8. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Курінна В.В. Організація фізичного виховання дорослого населення [Текст] / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко, В.В. Курінна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVІ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених: у 2 т. / відповід. ред. Я.М. Копитіна; наук. ред. О.А. Томенко – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – Т.І – С. – 111 –114.
 9. Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В. Виховання патріотичних якостей студентської молоді у позааудиторній діяльності / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 19. С. – 453 – 455.
 10. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Сучасні погляди здорового харчування та дієти / Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» Том І. – вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2017 – С. 123 – 128.
 11. Онопрієнко О.В., Онопрієнко О.М. Історія розвитку важкої атлетики та пауерліфтингу в Україні. Персоналістичний вимір історії черкащини /матеріали першої регіональної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчу з дня народження Бушина Миколи Івановича 12 березня 2018 р., м. Черкаси. С. 421 -424.
 12. Онопрієнко О. В. Функції та принципи туристично-краєзнавчої діяльності / О.В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // IХ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 22-23 березня 2018 року, м. – Черкаси: у 2-х томах. – Т.1: ЧДТУ, 2018. С. 333-336.
 13. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Правильне харчування при фізичній активності / О.В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» Том І. – вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2018 – С. 107 – 111.
 14. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Спортивни1й туризм як засіб рекреації / О.В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 22-23 березня 2019 року, м. – Черкаси: у 2-х томах. – Т.1: ЧДТУ, 2019. С. 121-124.
 15. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Концепція здорового харчування // матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» 1 листопада 2019 року, м. Черкаси, Том І, С.89-91.

 

Всеукраїнські конференції

 1. Онопрієнко О. М. Дослідження життєвих потреб студентів [Текст] / О. М. Онопрієнко // Викладач і студент: проблеми ефективної співпраці : зб. Матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. Конф. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – С. 84–86.
 2. Онопрієнко О. М. Народна спортивна гра як засіб національно-патріотичного виховання майбутніх учителів фізичної культури [Текст] // Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 105-річчю з дня народження відомого українського педагога Михайла Павловича Гусака / ред. кол. : Л. І. Прокопенко (гол. ред.) та ін. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – С. 46 –48.
 3. Онопрієнко О. М. До питання проблеми визначення патріотичних напрямів виховання у змісті позааудиторної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури [Текст] / О. М. Онопрієнко // Методи і засоби забезпечення інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Черкаси, 24–25 квітня 2008 року. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 62–64.
 4. Онопрієнко О. М. Адаптація студентів до професійної діяльності засобами фізичної культури [Текст] / О. М. Онопрієнко // Матеріали Шостих Всеукраїнських Захаренківських педагогічних читань «Організаційно-методичне забезпечення неперервної освіти в умовах реформаційних процесів» / за ред. Прокопенко Л. І. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – С. 48–49.
 5. Онопрієнко О. М. Процес формування патріотизму студентів у позанавчальній виховній діяльності [Текст] / О. М. Онопрієнко // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 16–18 червня 2010 року. – К. : Інститут наукового прогнозування, 2010. – С. 38–39.
 6. Онопрієнко О. М. Проблеми формування фізичної культури молоді [Текст] / О. М. Онопрієнко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доповідей Всеукр. Наук.-практ. Конф. (27 –28 вер. 2010 р.). – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 136 –140.
 7. Онопрієнко О. М. Організація позааудиторної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури [Текст] / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Львів: ЛДУФК, 2012. – С. 335–338.
 8. Онопрієнко О. В., Онопрієнко О. М. Українська етнопедагогіка у системі патріотичного виховання // Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження» 10-11 жовтня 2019 р., Черкаси С. 158 – 162.