вул. О. Дашковича, 22, корпус №2, м. Черкаси
ВИННИК ВАЛЕНТИН ДМИТРОВИЧ

Викладач

Кандидат педагогічних наук

 • wwd05021973@ukr.net
 • vynnyk@vu.cdu.edu.ua
Освіта

Вища: спеціаліст з фізичного виховання, кваліфікація «учитель фізичної культури».

Професійна біографія

Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького (1996) р., за спеціальністю «фізична культура», присвоєно кваліфікацію «учитель фізичної культури», диплом спеціаліста: ЛП № 008106.

Додаткові вміння та підвищення кваліфікації

 30 червня 2015 р. — присуджено науковий ступень кандидата педагогічних наук.

Наукова діяльність
 1. Винник В. Д. Вплив самооцінки гармонії тілесності на вибір типу життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання / В. Д. Винник // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : вид-во ХДУ, 2014. – Вип. 61. – С. 123–129.

 

 1. Винник В. Д. Вплив сучасних стереотипів естетики здоров’я на вибір пріоритетів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання / В. Д. Винник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 4 (20). – С. 62–67.

 

 1. Винник В. Д. Квінтесенція естетики в еталонах здоров’я та її педагогічне значення у професійній підготовці майбутнього вчителя фізичного виховання / В. Д. Винник // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогіка. – Черкаси : вид. від. Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького, 2012. – № 28 (241). – С. 14–20.

 

 1. Винник В. Д. Структура, критерії та показники життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання / В. Д.Винник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 2. – С. 68-77

 

 1. Винник В. Д. Сутність життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання / В. Д. Винник // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : вид-во КПУ, 2013. – Вип. 29 (82). – С. 129–137.

 

6.Винник В.Д,Формування потреби в руховій активності студентів вищих закладів освіти на заняттях з фізичного виховання../Винник В.Д.//Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук. (Київ 1-2 березня 2019) С.10-17

 1. Винник В.Д. Рухова активність як основа здорового способу життя студентів вищих закладів освіти. ./Винник В.Д.// Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук. (Київ 1-2 березня 2019)С.36-39

 

 1. 8. Винник В.Д.Особливості занять з фізичного виховання студентів вищих закладів освіти в спеціальних медичних групах. ./Винник В.Д.// Інноваційні пріоритети у розвитку науки. (Вінниця 18 лютого 2019)С.27-31
Матеріали і тези конференцій
 1. Винник В.Д. Особливості методичної роботи над характеристикою персонажа в початковій школі.//Матеріали конференції Люблін 20-21 жовтень 2017 р. С 44-47

 

 1. Винник В.Д. Використання форм фізичного виховання у вищих навчальних закладах / В.Д. Винник // Матеріали П’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Інтернет-ресурс української науки (Київ,
  12-14 липня 2010 р.). – К., 2010. – С. 42–45.

 

 1. Винник В.Д. До проблеми визначення теоретико-методологічних основ формування життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання / В.Д. Винник // Zbior raportow naukowych «Science – od teorii do praktyki» (29.03.2013–31.03.2013). – Sopot : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 89–91.

 

 1. Винник В. Д. Когнитивно-организационные критерии жизненной стратегии эстетики здоровья личности / В. Д. Винник // Здоровьесбережение как приоритет национальной безопасности России в третьем тысячелетии : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Стерлитамак, 10 апреля 2013 г.) / науч. ред. А. Г. Маджуга ; отв. ред. Э. Н. Ильясова. – Стерлитамак : СФ БашГУ, 2013. – С. 175–179.

 

5.Винник В. Д. Мотивационно-ценностный аспект жизненной стратегии эстетики здоровья будущего учителя физического воспитания / В. Д. Винник // Образование и здоровье : сб. материалов Всероссийской научн. школы здоровья с международным участием (Стерлитамак, 19–21 марта 2013 г.) / научный редактор А. Г. Маджуга ; отв. ред. Л. Б. Абдуллина ; отв. секретарь Э. Н. Ильясова. – Стерлитамак : СФ БашГУ, 2013. – С. 45–48.

 

 1. Винник В.Д. Психолого-педагогічна підтримка процесу самопроектування життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання / В.Д. Винник // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару (Умань, 14 травня 20014 р.) / ред. кол. І. І. Демченко, В. А. Білан, М. С. Бевзюк [та ін.]. – Умань : Алмі, 2014. – С. 66–70.

 

7.Винник В.Д,Формування потреби в руховій активності студентів вищих закладів освіти на заняттях з фізичного виховання../Винник В.Д.//Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук. (Київ 1-2 березня 2019) С.10-17

 1. 8. Винник В.Д. Рухова активність як основа здорового способу життя студентів вищих закладів освіти. ./Винник В.Д.// Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук. (Київ 1-2 березня 2019)С.36-39

 

9.Винник В.Д.Особливості занять з фізичного виховання студентів вищих закладів освіти в спеціальних медичних групах. ./Винник В.Д.// Інноваційні пріоритети у розвитку науки. (Вінниця 18 лютого 2019)С.27-31

 

 1. 10. Винник В. Д. Формування професійних компетентностей в майбутніх фахівців фізичної культури. ./Винник В.Д.// Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 березня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – С. 19-23.

 

 1. Винник В. Д. Фізичне виховання студентів у закладах вищої освіти. Пошук шляхів вирішення проблем. ./Винник В.Д.// Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 березня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – С.23-27.
Методичні матеріали
 1. Винник В. Д. Організація і методика проведення занять фізичного виховання у ВНЗ зі студентами з відхиленнями у стані здоров’я : навчально-методичний посібник / В. Д. Винник, Н. М. Винник, О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко, С. І. Сокотун. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – 60 c..
 2. Винник В. Д. Засоби і методи м’язової релаксації / В. Д. Винник, Н. М. Винник // Методико-практичні матеріали з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів І–ІV курсів : навчально-методичний посібник / упоряд. та гол. ред. В. Д. Фролов. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – С. 54–70.

 

 1. Винник В. Д. Особливості морфофункціонального розвитку студентської молоді та методи його визначення : методичні рекомендації / В. Д. Винник, Н. М. Винник. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 103 с
 2. Винник В.Д. Бойовий гопак як елемент фізичного виховання студентів : методичні рекомендації / В. Д. Винник, Н. М. Винник. – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 22 с
 3. Винник В.Д Формування життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання в процесі професійної підготовки: монографія / В. Д. Винник, . – Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 210 с
 4. Винник Н.М., Винник В.Д Фізична культура та спортивні ігрив загальноосвітній школі: навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2019. – 222 с.